12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:05

Column Ton van Rijswijk

Duidelijke taal is de basis voor participatie

“Na deze afstemming start de besluitvorming om te komen tot een gedragen ontwerpvisie. Deze ontwerpvisie leggen we voor aan alle stakeholders om te kunnen reageren en waar nog aanvullingen nodig zijn of iets meer uitleg behoeft daar ruimte aan te geven”

Niet ontkend kan worden, dat het bestuur van de Gemeente Haaksbergen zijn uiterste best doet om de burgers van dit dorp te betrekken bij de besluitvorming. Zowel in concrete plannen (de uitvoering van het Marktplan bijvoorbeeld) als in “beleidsvoornemens”. Zowel college als gemeenteraad nemen de bewoners serieus of doen op z’n minst hun best om de burger te betrekken. Let wel: participatie is niet synoniem aan “gelijk krijgen”, het leert de burger ook luisteren naar argumenten, die achter voorgenomen besluiten schuilgaan en luisteren naar argumenten van dorpsgenoten, die andere meningen hebben. Het leert de burger ook zijn of haar inbreng goed en duidelijk te formuleren en de discussie aan te gaan. En laten we wel zijn, de discussie aangaan, open staan voor de gedachten van anderen, luisteren naar de achterliggende argumenten zijn noodzakelijke basisvaardigheden in een democratische samenleving. Vaardigheden, die “iets verder gaan” dan het simpelweg neerpennen van je mening op sociale media.

Er zijn een paar participatieprojecten in gang gezet bij de Gemeente Haaksbergen, waar iedere betrokkene zich voor heeft kunnen aanmelden. Op zich ben ik best nieuwsgierig hoe iedereen dit nu ervaart. Ongetwijfeld zal het gemeentebestuur dit binnen afzienbare tijd wel eens gaan “meten”. Om ervan te leren en om het participatieproces in de toekomst verder te verbeteren en de betrokkenheid van de burger in de toekomst verder te vergroten. Participatie vraagt niet alleen iom interesse van de kant van de burger, maar ook om heldere communicatie vanuit de gemeente. Door duidelijk vooraf te stellen welke ruimte de burger precies heeft om mee te denken, te praten en te schrijven. Het helpt dan als de gemeente begint om heldere taal te gebruiken. Ook in voorstellen aan de gemeenteraad. Zo worden alle stukken, die in een raads- of commissievergadering aan de orde komen vooraf gepubliceerd op de site van de gemeente. Handig voor de raadsleden, maar zeker ook voor de burger, die op de hoogte wil blijven. En dan is de tekst waarmee ik deze column begon geen voorbeeld van “hogeschool helderheid”, want ik vrees, dat de gemiddelde Haaksbergse burger door zo’n tekst niet gestimuleerd wordt om op het tapijt van de participatie te verschijnen. Laten we afspreken, dat in brieven, raadsvoorstellen, teksten op de website, het “duidelijke en eenvoudige Nederlands” voorrang krijgt en de juridische en Engelse termen en ook het vakjargon achterwege blijven.