12 aug - 11:44 Haaksbergen - aangepast om 11:46

Ook Haaksbergs aandeel Natura 2000 ligt ter inzage

HAAKSBERGEN – In de Natura 2000-gebieden Buurserzand – Horsterveen als onderdeel van het Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen gaan provincie en partners kwetsbare natuur herstellen en versterken.
Het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Witte Veen en voor Buurserzand – Horsterveen liggen van 6 augustus tot en met 16 september 2019 ter inzage.
Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Daarnaast is voor zowel Witte Veen als Buurserzand – Horsterveen een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk voor vanwege ontgrondingen in beide gebieden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Natuurherstel
De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyse. De herstelmaatregelen rond het Buurserzand richten zich vooral op het herstellen van de hydrologie van het gebied. Door het dempen en verondiepen van watergangen rond het gebied wordt de grondwaterstand verhoogd. Dit heeft een positief effect op onder andere de aanwezige vochtige heide en vennen in het gebied. Op locaties waar de vernatting dermate groot is dat er geen landbouw-kundig gebruik meer mogelijk is worden percelen omgevormd naar natuur. Dit gebeurt onder andere door aangepast beheer waarbij voedingsstoffen versneld aan de bodem worden onttrokken. Daarnaast wordt er in Buurserzand geplagd en opslag verwijderd.

Horsterveen
In het Horsterveen aan de noordzijde van het Haaksbergerveen worden watergangen gedempt en verondiept. Dit heeft tot gevolg dat er meer water wordt vastgehouden voor het hoogveengebied Haaksbergerveen. Hierdoor kan de aanwezige vegetatie zich herstellen. De landbouwpercelen worden grotendeels omgevormd naar natuur en vormen straks een natuurlijke overgang van het hoogveen naar het landbouwgebied. De Hegebeek aan de noordzijde van het Witte Veen is door de jaren heen diep uitgesleten. Dit heeft een verdrogend effect op het gebied waar onder andere hoogveen, vochtige heide, moerasbos en vennen voorkomen. Door de verondieping van de Hegebeek wordt meer water vastgehouden in het natuurgebied. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden van het gebied.

Online inzage op
www.ruimtelijkeplannen.nl (kies vervolg-ens plan). Alle ontvangen inspraakreacties worden verwerkt in een zogeheten reactie-nota. Daarin wordt vermeld wat met de inspraakreacties wordt gedaan. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van het plan.