15 dec - 13:27 Haaksbergen - aangepast om 10:32

Haaksbergen speelt in op grotere vraag naar sociale huurwoningen

Gezamenlijke afspraken gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging

Haaksbergen krijgt er tientallen sociale huurwoningen extra bij. De gemeente en woningcorporatie Domijn maken bovendien snel werk van de bouw van een complex van ongeveer dertig flexwoningen. En zo’n 75 woningen worden  verduurzaamd. Dit zijn enkele van de afspraken die de gemeente, woningcorporatie Domijn en de huurdersvereniging Haaksbergen met elkaar maakten over sociale huurwoningen voor het jaar 2023.

De lokale prestatie- en werkafspraken houden rekening met landelijke beleid. Het Rijk heeft vastgelegd dat er voor 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden. Daarvan gaat het om dertig procent sociale huur. Dat betekent dat ook Haaksbergen de komende jaren een flinke opgave heeft. Woningcorporatie Domijn streeft naar een fijn (t)huis voor iedereen. Lucas Fransen, manager Wonen van Domijn, ziet dat de lokaal gemaakte afspraken daaraan bijdragen. “Ze helpen bij het creëren van voldoende betaalbare, beschikbare en kwalitatief goede, passende woningen. Dat lukt dankzij een constructieve samenwerking met de gemeente en huurdersvereniging.”

Nieuwbouw en flexwoningen
In de prestatie- en werkafspraken die de gemeente, corporatie en de huurdersvereniging jaarlijks maken is vastgelegd dat er komend jaar meer huurwoningen moeten komen. Vooral voor nieuwkomers op de woningmarkt. Het gaat daarbij om nieuwbouw van enkele tientallen reguliere huurwoningen, maar ook om flexwoningen. Dat zijn huizen die snel gebouwd kunnen worden of kant-en-klaar geleverd worden, verplaatsbaar zijn en niet per definitie permanent op één plek blijven. De gemeente en Domijn werken hiervoor intensief samen. Wethouder Jan-Herman Scholten vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de lagere inkomensgroepen. “Ik ben óók blij dat er al snel gebouwd gaat worden én dat stapsgewijs  bestaande sociale huurwoningen verduurzaamd worden.”

Verduurzamen
Verder heeft Domijn toegezegd 75 woningen te verduurzamen in Haaksbergen. Dit aantal wordt in 2024 uitgebreid. Tegelijkertijd gaat Domijn huurders meer voorlichten over duurzaamheid, bijvoorbeeld via energiecoaches. Ouderen en jongeren krijgen sinds 2021 voorrang bij het toewijzen van een woning. Ouderen vanaf 65 jaar krijgen voorrang bij een aantal appartementencomplexen. Omdat er behoefte aan is onderzoekt Domijn of ook enkele kleine, levensloopbestendige woningen met een tuintje toegevoegd kunnen aan de regeling voor senioren.

Statushouders
Een belangrijke ontwikkeling is ook de toenemende vraag naar woningen voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Alle gemeenten krijgen jaarlijks de opdracht van de Rijksoverheid om een aantal statushouders te huisvesten. Tot nu toe zorgde Domijn in de meeste gevallen voor een passende woning. De taakstelling voor volgend jaar wordt echter verhoogd. Afgesproken is nu dat de gemeente ook particuliere woningverhuurders gaat benaderen hiervoor.