25 jan - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:11

Haaksbergen wil minimaal 500 woningen bouwen 

“Wij willen de komende tien jaar minimaal 500 woningen bouwen. Daarbij richten we ons vooral op starters op de woningmarkt en levensloopbestendige woningen voor senioren.” Dit zegt Jan-Herman Scholten, wethouder Wonen.  Afgelopen week nam het college een besluit over de Ontwerp Woonvisie ‘Goed wonen in Haaksbergen’. De Ontwerp Woonvisie ligt de komende weken ter inzage, bovendien kunnen inwoners zich binnenkort laten inlichten over de woonvisie. 

De woningmarkt is flink in beweging. Er is sprake van krapte: er zijn niet genoeg woningen beschikbaar, mede door de komst van Oekraïners en statushouders. Dat probleem speelt landelijk, maar is ook in Haaksbergen aan de orde. Uit onderzoek naar de woningbehoefte in Haaksbergen kwam naar voren, dat er 445 nieuwbouwwoningen nodig zouden zijn. In het licht van recentelijke ontwikkelingen op de woningmarkt legt het college de lat hoger. Er moeten minstens 500 woningen komen de komende tien jaar. Zowel koop- als huurwoningen. “Het accent ligt de komende jaren op kleine, betaalbare woningen. Huizen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren”, vertelt Scholten.

Plannen op de plank
Die nieuwe woningen komen bij voorkeur binnen de bebouwde kom. Maar omdat er onvoldoende percelen beschikbaar zijn, is de gemeente genoodzaakt aan de randen te bouwen. De gemeente bekijkt dit jaar welke kant van Haaksbergen mogelijk uitgebreid wordt. Er liggen al diverse woningbouwplannen op de plank, verspreid over Haaksbergen. Alleen de ruimtelijke procedures moeten nog gestart of afgerond worden. Het college wil hier versneld mee aan de slag en daarvoor zijn extra financiële middelen nodig. Het college vindt het ook belangrijk om de kleine kernen vitaal en leefbaar te houden, vooral door behoud van jongeren. Daarom komt er nieuwbouw in Buurse en Sint Isidorushoeve voor met name deze doelgroep. 

Wonen met zorg
Haaksbergen vergrijst. Pieter van Zwanenburg, wethouder Zorg, vertelt over de ideeën voor oudere mensen die zorg nodig hebben: “Voor de oudere bewoners en mensen met een beperking wordt momenteel een woonzorgvisie opgesteld. Het idee is om bijvoorbeeld senioren meer bij elkaar te laten wonen. Dit zorgt voor onderlinge contacten en de zorg kan daardoor gemakkelijk aangeboden worden. De thuiszorghulpen reizen nu heel Haaksbergen door.”

Leningen
Het college wil huiseigenaren op verschillende manieren helpen. Johan Niemans, wethouder Duurzaamheid: “Met een aantrekkelijke duurzaamheidslening willen we woningeigenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Huurders hebben wij die mogelijkheid ook geboden. We onderzoeken of we woningeigenaren ook op deze manier kunnen stimuleren.” Daarnaast is er ook de wens om een starterslening in te voeren, waardoor starters gemakkelijker een woning kunnen kopen. Jan-Herman Scholten is blij met de Ontwerp Woonvisie. “We moeten ervoor zorgen dat er voor iedereen in Haaksbergen een passende woning beschikbaar is. Iedere woning moet raak zijn. Dat zie ik als mijn opdracht.” 

Interactief
De Ontwerp Woonvisie is interactief tot stand gekomen. Er is een enquête onder inwoners gehouden en er zijn bijeenkomsten met inwoners en professionals in de markt gehouden. De Ontwerp Woonvisie ligt vanaf 26 januari zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis en is te lezen op haaksbergen.nl. Inwoners kunnen erop reageren. In februari is er nog een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden over de Ontwerpvisie en het vervolg. In de visie staan actiepunten, waarvoor nog een planning gemaakt moet worden in een Uitvoeringsprogramma. Na de inspraak wordt de visie aangepast door het college. De gemeenteraad neemt naar verwachting dit voorjaar een besluit.