02 dec - 10:16 Haaksbergen - aangepast om 10:18

“Ontwikkeling jeugd hand in hand met passend schoolgebouw”

Toekomst van onderwijshuisvesting uitgestippeld

Het college van B&W wil betere onderwijshuisvesting voor de basisscholen in Buurse en Sint Isidorushoeve. “We vinden het voor de leefbaarheid belangrijk dat de voorzieningen in de kleine kernen overeind blijven. Ook willen we opnieuw aan de slag met planvorming voor adequate huisvesting voor het Assink lyceum”. Dit vertelt wethouder Jan-Herman Scholten, binnen het college verantwoordelijk voor het deze week gepresenteerde Integraal Huisvestingsplan (IHP). In dit plan is te lezen welke richting het de komende jaren volgens de gemeente en schoolbesturen op moet gaan met alle schoolgebouwen.

De gemeente Haaksbergen is verantwoordelijk voor passende huisvesting voor het basis- en voortgezet onderwijs. De gemeente en schoolbesturen hebben daarom door M3V in beeld laten brengen wat de opgaven voor de komende jaren zijn. Scholten: “We hebben behoefte aan een doorkijkje naar de korte en middellange termijn. Daarbij is rekening gehouden met zaken als toekomstige leerlingenaantallen en ruimtebehoefte, onderwijsvernieuwing en technische vereisten op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid.” Adequate huisvesting is belangrijk, legt de wethouder uit. “De ontwikkeling van jonge Haaksbergenaren en de kwaliteit van het onderwijs gaan hand in hand met een passend schoolgebouw.”

Leerlingenaantallen
Momenteel telt Haaksbergen 11 basisscholen, met bij elkaar zo’n 1740 leerlingen. Dat aantal stabiliseert zich de komende jaren naar 1700. De school voor voorgezet onderwijs, het Assink lyceum, heeft nu nog twee locaties in Haaksbergen. Het leerlingenaantal daalt. Van ongeveer 1350 leerlingen die nu in Haaksbergen onderwijs volgen naar, volgens de prognoses, circa 1000 in 2026 – 2027. 

Nieuwbouw of renovatie
De schoolgebouwen in de kerkdorpen zijn verouderd en de school in Buurse is daarnaast ook te groot. Of er nieuwbouw komt of renovatie is nog niet bekend. In 2023 start de gemeente samen met onder meer schoolbestuur Keender met het concreet uitwerken van plannen. In de jaren daarna, tussen 2024 en 2027, wordt ook onderzocht of de Pius X een nieuw onderkomen krijgt of gerenoveerd wordt. Het is mogelijk dat ook de Honesch en Op den Akker betrokken worden bij dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor Paus Joannes en Sint Bonifatius, mogelijk in combinatie met de Montessorischool. Wethouder Scholten licht toe: “Het zijn denk-
richtingen over gezamenlijke huisvesting van basisscholen, waarover met de schoolbesturen is gesproken maar nog geen besluit is genomen”.

Investeringen
“De leden van de raadscommissie en gemeenteraad buigen zich nu over het IHP. Volgens planning neemt de gemeenteraad op 21 december een besluit over de toekomst van onze schoolgebouwen”, aldus Scholten. Alle schoolbesturen hebben al ingestemd met het plan. Ze zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen ervan. Zo zal dat ook zijn bij de uitwerking. Het IHP biedt behalve een visie op onderwijshuisvesting ook grofmazig inzicht in toekomstige investeringen. Zodra de plannen meer concreet worden volgt er per plan een kredietvoorstel, waarover opnieuw de gemeenteraad beslist.