11:19 Haaksbergen - aangepast om 11:19

Begroting 2023: focus op samenleving en dienstverlening

De gemeente Haaksbergen kan weer voorzichtig investeren, blijkt uit de Begroting 2023 die het college nu aan de gemeenteraad voorlegt. Johan Niemans, wethouder Financiën, vertelt: “Vertrekpunt van het beleid voor de komende jaren zijn de raadsafspraken, die de nieuwe gemeenteraad na haar aantreden heeft gemaakt. Daarnaast moet óók geïnvesteerd worden in het versterken van de dienstverlening en organisatie.”

De Begroting 2023 die het nieuwe college van B&W nu aan de gemeenteraad aanbiedt kent komend jaar en de jaren daarna zwarte cijfers: inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Het jaar 2026 toont echter nog financiële onzekerheden, vooral doordat de Rijksbijdrage weer wordt aangepast en het niet duidelijk is hoeveel de gemeente vanaf dat jaar krijgt. Daarom wordt in de begroting alvast geld gereserveerd om in 2026 eventueel tegenvallende inkomsten op te vangen. De Algemene Reserve is mede dankzij uitvoering van het financieel herstelplan naar een niveau gegroeid ruim bóven de in dit herstelplan genoemde doelstelling. Daarmee krijgt de gemeente weer spek op de botten. 

Raadsafspraken richtinggevend
“We zijn blij dat we weer kúnnen kiezen”, zegt wethouder Niemans. “Lange tijd kon de gemeente geen nieuwe plannen maken. Die financiële ruimte is er nu wel weer”. Gevraagd waarvoor het college van B&W kiest, zegt Niemans dat de raadsafspraken richtinggevend zijn voor het beleid van de komende jaren. “Die afspraken gaan bijvoorbeeld over het vaart maken met woningbouw en het realiseren van een leefbaar buitengebied. Ook de zogeheten voorzieningendiscussie maakt deel uit van de raadsafspraken”, aldus Niemans. Een besluit over de Haaksbergse voorzieningen – zoals zwembad De Wilder, theater De Kappen en subsidie aan Wijkracht – wordt in 2023 genomen. De gemeente neemt de tijd voor zorgvuldige afwegingen over welke voorzieningen op welke manier gesteund blijven worden. Gesprekken met instellingen zijn al gaande, maar de discussie wil het college samen met de raad later, in 2023, afronden. 

Dienstverlening verbeteren
Niemans vertelt dat het ook belangrijk is om de dienstverlening te verbeteren. De wethouder: “Onze IT-software moet versterkt worden. Dat komt onder meer de dienstverlening in het sociale domein en de digitale veiligheid ten goede. Ook moet de ambtelijke organisatie met voldoende goede mensen weer de nodige slagkracht hebben. Als we in de organisatie investeren kunnen we de samenleving beter bedienen.” Het verbeteren van de organisatie maakt deel uit van een meerjarig programma, dat helpt om de verbinding met de samenleving te versterken.

Crises en uitdagingen
Haaksbergen heeft net als de rest van het land te maken met verschillende crises. Er zijn legio uitdagingen: van opvang van Oekraïnse vluchtelingen en asielzoekers, energiearmoede en inflatie tot woningnood en de stikstofcrisis. De gemeente speelt daar op verschillende manieren op in. Zo komt er een ‘taskforce energie’ om mensen, bedrijven en organisaties bij te kunnen staan, in aanvulling op de maatregelen die het Rijk treft. Ook wordt er personele capaciteit aangetrokken om woningbouwprojecten te kunnen realiseren. “In een tijd van onzekerheid is het goed dat Haaksbergen de financiële reserves weer op orde heeft. Enerzijds om de helpende hand te bieden en slagvaardig op te treden in crisistijd, anderzijds om zelf ook de oplopende rekeningen te kunnen betalen en grote onverwachte tegenvallers op te vangen”, aldus Niemans.

OZB, fysiek en sociaal domein
Om inwoners en ondernemers tegemoet te komen, stelt het college voor de onroerendezaakbelasting (OZB) minder te laten stijgen dan de prijsindex. De verhoging voor 2023 wordt 1,5 procent voor woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden). Begin 2023 wordt in Nederland de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet biedt gemeenten handvatten om te zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. In dat verband stelt de gemeente komend jaar een Omgevingsvisie op voor de leefomgeving in Haaksbergen. Actuele thema’s als klimaatbestendigheid, energie, wonen en mobiliteit komen daarin aan de orde. In het sociaal domein kan de dienstverlening verbeteren door onder meer betere technische informatievoorziening en input uit klanttevredenheidsonderzoek. De Begroting 2023 is opgesteld door het college van B&W en voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad vergadert er op 9 november over.