20 jul - 14:20 Haaksbergen - aangepast om 13:28

College wil wonen in buitengebied aantrekkelijker maken

Het platteland is de laatste en komende jaren volop in beweging. Het college van B&W vindt het belangrijk dat het buitengebied aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers, ook nu er zo veel verandert. Ons buitengebied is immers een belangrijk visitekaartje voor Haaksbergen. Daarom stelt het college voor om beleid voor wonen in het buitengebied op twee terreinen aan te passen. Namelijk voor herbouw van bestaande bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven én voor het splitsen van woningen als sprake is van ‘inwoning’. De stukken voor het voorgenomen beleid liggen nu voor iedereen die ze wil inzien ter inzage. Het is mogelijk om te reageren. 

Momenteel is het nog zo dat een bedrijfswoning bij een boerderij alleen gebouwd mag worden als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met de verzorging van vee of om toezicht te houden op machines waarmee vee wordt gevoerd. Wanneer zo’n woning verouderd is en de eigenaren deze willen vervangen door een nieuwe, dan moet opnieuw getoetst worden of het wel noodzakelijk is dat de bewoner bij het agrarische bedrijf kan blijven wonen. Technische ontwikkelingen zoals cameratoezicht en alarmsystemen maken het niet meer per se nodig om bij een agrarisch bedrijf te wonen. Toch kan het wenselijk zijn medewerking te verlenen aan de wens om de bedrijfswoning te vervangen. Het college stelt daarom voor om soepeler om te gaan met verzoeken om een bedrijfswoning te vernieuwen.

Een stuk netter
Het beleidskader over de herbouw van bestaande bedrijfswoningen maakt het onder voorwaarden mogelijk bestaande én vergunde (tweede) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven te kunnen herbouwen. De argumentatie? Sloop van de oude woning en nieuwbouw zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit. Ofwel: een nieuwe woning oogt een stuk netter dan een woning die aan veroudering of zelfs verpaupering onderhevig is. Ook als sprake is van een bedrijfsopvolger is een nieuwe bedrijfswoning vaak een wens. Zoon- of dochterlief hoeft dan niet naar het dorp te verhuizen en dat voorkomt extra druk op de woningmarkt.

Afzonderlijk verkopen
Een tweede onderwerp dat wonen op het platteland aantrekkelijker moet maken gaat over woningsplitsing. Burgemeesters en wethouders vinden dat woningen onder voorwaarden gesplitst moeten kunnen worden. Nu zorgt inwoning voor veel hoofdbrekens en problemen als sprake is van bijvoorbeeld overlijden of vertrek van de inwonende ouders. In dat geval komt een woondeel leeg te staan, want verkoop van dit deel is nu niet mogelijk. Ná de beleidswijzigingen wel. De huizen kunnen dan afzonderlijk van elkaar verkocht worden.   Ook met dit beleid wordt de leefbaarheid op het platteland versterkt, menen burgemeester en wethouders. Het laatste woord hierover is echter aan de gemeenteraad. Maar nu eerst liggen de twee beleidskaders nog ter inzage tot en met 16 augustus 2023 op het gemeentehuis. Daarnaast zijn de beleidskaders te raadplegen via haaksbergen.nl/terinzage.