11:48 Haaksbergen - aangepast om 11:48

Jaarrekening 2018; Positief resultaat, maar wel zorgen

De gemeente Haaksbergen sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 436.000 euro. De financiële situatie is echter nog altijd broos. “Er zit nog altijd geen vet op onze ribben”, aldus wethouder Financiën Louis Koopman. “Als de gemeente financieel gezond wil worden, dan moeten er dit en volgend jaar scherpe keuzes gemaakt worden.” Halverwege vorig jaar trad een nieuw college van B&W aan. Voor het eerst brengt dit college nu een jaarrekening uit.

De Jaarrekening 2018 laat zien hoe de gemeente vorig jaar heeft gepresteerd en wat er anders is gegaan dan voorzien. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar het college ziet ook zorgelijke ontwikkelingen. Zo gaat een groot deel van het geld dat de gemeente te besteden heeft op aan zorg voor en ondersteuning van inwoners. Hoeveel geld precies nodig is, is vooraf lastig te voorspellen. Datzelfde geldt voor de financiële bijdrage die de gemeente daarvoor van het Rijk ontvangt. Inkomsten en uitgaven zijn onzeker. Gemeenten zijn afhankelijk van het Rijk – van de Rijksbijdrage en van veranderend Rijksbeleid – en hebben tegelijkertijd te maken met dure trajecten.

Meer grip

Medio 2018 zag het er naar uit dat Haaksbergen te weinig financiële middelen zou hebben voor Jeugdzorg. De raad heeft daarvoor toen extra geld beschikbaar gesteld, waardoor de Jaarrekening nu positieve cijfers presenteert. Wethouder Koopman: “De gemeente wilde genoeg geld voorhanden hebben om de zorg te leveren die nodig is. Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Gemeenten moeten meer grip krijgen op de inkomsten en uitgaven voor de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Ook voor Haaksbergen ligt daar een belangrijke opgave.”

Prijskaartje

Haaksbergen heeft veel goede voorzieningen. Vorig jaar werd de atletiekbaan vernieuwd. Ook werd begonnen met de bouw van basisschool De Kameleon, die komend schooljaar open gaat. Verder kreeg de bibliotheek een nieuw onderkomen naast het theater. “De Haaksbergse voorzieningen hebben wél een prijskaartje. Het is niet vanzelfsprekend dat we die allemaal zo maar overeind kunnen blijven houden.”

Verfraaien

De gemeente laat sinds januari 2018 zaken als groenonderhoud, het opruimen van zwerfafval en wegenonderhoud uitvoeren door Twente Milieu. 2018 was ook het jaar dat de nieuwe N18 open ging. Verder stelden gemeente, ondernemers, centrumbewoners en vastgoedeigenaren een meerjarenplan op om de Haaksbergse dorpskern te verbeteren: het Actieplan Centrum. Afgelopen jaar werd begonnen met de uitvoering van het plan. Een van de actiepunten waaraan is gewerkt is het gevelfonds. Winkeliers hebben nu de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie voor het verfraaien van winkelgevels.

Organisatieontwikkeling

De gemeentelijke organisatie was afgelopen jaar flink in beweging. Als vervolg op de Toekomstvisie Haaksbergen 2030  startte een onderzoek naar de optimale organisatievorm voor de gemeente Haaksbergen. In de loop van 2019 bespreekt de raad de uitkomsten van het onderzoek. Het management werd in 2018 vernieuwd en geeft sturing aan de veranderingen. Afgelopen jaar heeft de gemeente meer uitgaven gehad voor personeel en organisatie. Na eerdere bezuinigingsrondes op personeel moest extra mankracht ingehuurd worden om alle taken uit te voeren.

De gemeenteraad vergadert op woensdag 10 juli om 19.30 uur over de Jaarrekening 2018.