03 jun - 09:54 Haaksbergen - aangepast om 09:56

Meer levensloopbestendige woningen nodig in Haaksbergen

Er is in Haaksbergen behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren en eengezinswoningen voor gezinnen en starters. Als er meer passend aanbod komt voor senioren, dan komen er automatisch grotere woningen beschikbaar voor jongere generaties. De oplossing zit in eerste instantie dan ook in het doorstromen van de oudere generatie naar een geschiktere woning. Doordat er nu te weinig koopwoningen voor gezinnen zijn, is er meer druk ontstaan op de markt voor huurwoningen. Dat zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.

Het woonbehoefteonderzoek is enkele maanden geleden uitgevoerd. Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder inwoners. De respons daarop was groot: ruim 1.100 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Verder is voor het onderzoek ook gebruikt gemaakt van cijfermateriaal, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens. De gemeente wilde met het onderzoek helder krijgen aan welke woningtypen behoefte is, in welke mate en in welke woonkernen. De woningvoorraad moet immers zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag. Daarvoor is een woonvisie nodig. De uitkomsten van het gehouden onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van de visie.

Toename eenpersoonshuishoudens

Uit het woonbehoefteonderzoek komt ook naar voren, dat het aantal eenpersoonshuishoudens en daarmee het totale aantal huishoudens de komende tien jaar licht groeit. Daartegenover staat een dalend inwoneraantal. Tegelijkertijd heeft Haaksbergen ook te maken met de vraag naar woningen vanuit de regio. Gekeken wordt nog in welke mate de regionale vraag zal leiden tot extra groei van de woningvoorraad in Haaksbergen. De komende tien jaar is er in Haaksbergen vooral behoefte aan levensloopbestendige woningen. Dat zijn bijvoorbeeld appartementen, maar ook zogeheten nul-treden woningen, met brede deurposten en zonder trap en drempels. In de kerkdorpen is die behoefte er ook, maar dan beperkt in aantal.

Doorschuiven

Op kortere termijn is er in Haaksbergen ook behoefte aan vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen voor gezinnen. Maar de oplossing zit vooral in het doorschuiven van senioren. Haaksbergen heeft te maken met vergrijzing en een toenemende vraag naar zorg aan huis en geclusterd wonen, waarbij mensen met een bepaalde zorgvraag samenleven. Daar moet op worden ingespeeld. Mocht het doorschuiven niet voldoende op gang komen, dan wil de gemeente meer nieuwbouw voor starters.

In gesprek

Het woonbehoefteonderzoek biedt de gemeente belangrijke inzichten, maar er moet nog duidelijker worden wat de gemeente nu te doen staat. Daarom gaat de gemeente in de zomermaanden (digitaal) in gesprek met geïnteresseerde inwoners en allerlei deskundige partijen. Zij krijgen de resultaten van het onderzoek voorgelegd en bespreken wat dit betekent voor de toekomstige woningmarkt in Haaksbergen. Wethouder Jan-Herman Scholten is tevreden met het proces tot nu toe: “Ik ben blij met de informatie die we nu van inwoners ontvangen hebben. Het geeft een duidelijke richting mee. Ook de komende tijd nemen we hun adviezen ter harte.” De gemeente praat ook met de provincie en omliggende gemeenten. De provincie ziet er namelijk op toe dat naar behoefte wordt gebouwd. De gemeente stelt aan de hand van alle aangereikte informatie een nieuwe woonvisie op.