11 dec - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:23

Natuurkwaliteit toetsen in het Witte Veen

Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten maakt gebruik van een planmatige aanpak om alle waarden in onze natuurgebieden te houden en te ontwikkelen. Deze aanpak noemen we de beheercyclus. Met deze systematiek sturen we op kwaliteit ten aanzien van natuur, cultuurhistorie, gebouwen en recreatie. Zo meten we of we op de goede weg zijn, of we de kwaliteit nastreven die we voor ogen hebben. Dit jaar toetsten we het Witte Veen.

Net op tijd

Het Witte Veen is een landschap in ontwikkeling. Het resterende hoogveen kreeg net op tijd de aandacht die het verdiende. Natuurmonumenten versterkte in het verleden het gebied met de aankoop van enkele landbouwgronden aan de westkant. We legden poelen aan en van een perceel verwijderden we de voedselrijke toplaag.

Roodborsttapuit

De ontwikkelingen waren bij eerdere toetsen spectaculair. In de poelen troffen we direct zeer helder water aan en biesvormige planten zoals vlottende bies, pilvaren en duizendknoop fonteinkruid. In het afgegraven perceel ontstond een mozaïek van vochtige- en droge heide, heischraalgrasland en een klein stukje blauwgrasland. Roodborsttapuiten, indertijd een zeldzame vogel in Twente, vestigde  zich met meerdere paartjes, ook de boomkikker vestigde zich in het gebied.

Gentiaanblauwtje verdwenen

Voor andere soorten kwam het herstel te laat. Onlangs verdween het gentiaanblauwtje. De situatie rond de boomkikker is zorgelijk. Nadat de populatie aanvankelijk sterk toenam, is deze nu weer aan het afnemen. De populatie is nu kritisch klein. Er moet worden nagedacht hoe we hier mee verder willen. Een terugkerend probleem is de verbossing van de heide. Gelukkig kunnen we dit in de toekomst aanpakken.

Realisatie doelen

We constateerden dat we voor relatief lage kosten goed beheer leverden. Grotendeels is de kwaliteit behouden en sommige natuurtypen namen zelfs in kwaliteit toe. Een goede ontwikkeling. De structuur van de kruiden- en bloemrijke graslanden, bijvoorbeeld verbeterde sterk. Ook het afgegraven perceel ontwikkeld zich nog steeds in de goede richting, heidekartelblad neemt nog steeds toe.

Langzame ontwikkeling hoogveen

De kwaliteit van de vennen en poelen is nu achteruitgegaan. De droogte en de versnippering van de vennen zorgden ervoor dat de kwaliteit achteruit ging. De ontwikkelingen in het hoogveen gaan, zoals verwacht, langzaam.