12:00 Haaksbergen - aangepast om 12:54

Plan voor plaatsing windmolens ter inzage bij gemeente

HAAKSBERGEN – Ook in de gemeente Haaksbergen zullen windmolens in de toekomst duurzame energie gaan opwekken. Waar die windturbines komen te staan, hoe hoog ze zijn en of ze in samenwerking met de gemeente Enschede worden geplaatst, zal de tijd leren.

 Ofschoon de Provincie daar op basis van provinciaal beleid over gaat, heeft de gemeente de toezegging gekregen dat er rekening wordt gehouden met gemeentelijk beleid. “Daarmee willen we de belangen van onze inwoners zo veel mogelijk behartigen”, benadrukt wethouder Johan Niemans. 

De gemeente werkt immers al maanden aan eigen windbeleid. Voor de provincie een soort teken van goede wil en reden om de wensen in haar besluit mee te nemen. Op dit momenteel ligt het ‘ontwerp windbeleid’ van de gemeente ter inzage als aanvulling op het gemeentebeleid. In de RES (Regionale Energiestrategie) behelst die uitdaging maximaal 10 turbines, goed voor 160 gigawattuur.

 In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat Nederland in 2030 voor 35 miljard kilowattuur per jaar zonne- en windenergie moet opwekken. Dat traject is door gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen vastgesteld in de RES. Om gestelde doelen te halen, zullen er in Overijssel plusminus 90 windturbines nodig zijn. De gemeente Haaksbergen was voornemens daarin samen met buurgemeente Enschede op te trekken. ”Met het gemeentelijke beleid kunnen we invloed uitoefenen op niet-ruimtelijke onderwerpen die betrekking hebben op windturbines, zoals slagschaduw, verlichting, gebruik van grondstoffen en eigendom.”

 De ontwerp beleidsnota ‘Windenergie Haaksbergen’ ligt vanaf afgelopen donderdag 28 maart 4 weken ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis. Het document is ook in te zien op www.haaksbergen.nl. Iedereen heeft de mogelijkheid binnen de termijn schriftelijk of mondeling te reageren op de ontwerp beleidsnota. Of zoals het in procedurele termen heet: een zienswijze in te dienen.