15:13 Haaksbergen - aangepast om 10:15

Ruimtelijk kader Marktplan geactualiseerd

Supermarkt blijft beste invulling voor Marktplan

Om het Marktplan mogelijk te maken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan wijzigen. Voor het zover is wil de gemeenteraad eerst nog antwoord op allerlei vragen. Misschien wel de belangrijkste: is een supermarkt als onderdeel van het plan nog steeds de beste invulling? Het bestaande ruimtelijk beleid van waaruit het plan ontwikkeld wordt is immers al van enige tijd geleden en de wereld heeft niet stil gestaan.

Een laatste actualiteitscheck bevestigt dat de juiste koers wordt gevolgd. Geconstateerd wordt dat uitvoering van het Marktplan – met een supermarkt als publiekstrekker – een positief effect heeft op het totale Haaksbergse centrum. In het huidige plan wordt de volledige winkelruimte gevuld met een supermarkt, die heeft aangegeven daarvoor belangstelling te hebben. In het eerdere ruimtelijk beleid was nog uitgegaan van een supermarkt én enige detailhandel. In het dorpshart is echter al sprake van leegstaande detailhandelsoppervlakte. Bovendien is er een trend gaande richting grotere supermarkten. De actualiteitscheck geeft al met al aan dat de keuze voor een supermarkt de beste optie is.

Woonbehoefteonderzoek
Met realisatie van het Marktplan komen er 67 appartementen bij, 39 boven de supermarkt en 28 op het terrein van de voormalige Bron. Er zijn appartementen in verschillende groottes en prijsklassen, van het goedkopere segment tot wat luxere appartementen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van het vorig jaar gehouden woonbehoefteonderzoek. Daarnaast komt er een openbaar park en een ondergrondse parkeerplaats.

Aanbevelingen uit participatietraject
De afgelopen maanden hebben de gemeente en de projectontwikkelaars gesprekken gevoerd met een werkgroep van buurtbewoners. De werkgroep brengt de huidige en de verwachte knelpunten en wensen in kaart en sluit over enkele weken het participatietraject af met een verslag met aanbevelingen over inrichting van de openbare ruimte. Deze aanbevelingen worden zo veel mogelijk gebruikt bij de verdere verfijning van het plan.

Geen belangrijke milieueffecten
De gemeenteraad heeft eerder verzocht om de milieueffecten, die vastgelegd waren in een aanmeldnotitie mer (milieueffectrapportage), te laten toetsen door de commissie mer. De conclusie van de commissie mer was dat het Marktplan geen belangrijke milieueffecten met zich mee brengt, mits diverse maatregelen worden getroffen. Wel heeft zij een aantal aanbevelingen meegegeven voor nader onderzoek. Die zijn betrokken bij de verdere uitwerking van de milieuonderzoeken. De resultaten van de milieuonderzoeken zijn onderdeel van de nieuwe aanmeldnotitie mer. De conclusie van deze notitie is dat er geen mer-procedure nodig is. Op basis daarvan wordt de raad voorgesteld om voor het Marktplan geen mer-procedure te doorlopen.

Vervolgproces
In december vergadert de gemeenteraad over vaststelling van de eerdergenoemde actualiteitscheck en het voorstel om geen procedure voor een mer te doorlopen. Besluitvorming hierover is nodig in aanloop naar een noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Naar verwachting neemt het college dit voorjaar een besluit over het ontwerpbestemmingsplan.  Dit plan zal dan ter inzage worden gelegd.