09:36 Haaksbergen - aangepast om 10:12

Start werkzaamheden in en om Buurserzand

Maandagochtend 9.00 uur. Wethouder Jan-Herman Scholten neemt plaats op de ronkende kraan van aannemer Baks om de eerste schep zand van de landbouwgrond aan de Rietbrugweg te halen. Het is het symbolische teken dat gestart kan worden met de werkzaamheden voor natuurherstel in en om de Natura 2000-gebieden Buurserzand en Horsterveen. De starthandeling deze ochtend is op een agrarisch perceel van Landgoed ’t Waarrecht van eigenaar Jan-Willem Jannink.

Het landgoed bij Buurse – dat bestaat uit landbouwgrond, bos en andere natuur – ondergaat de komende tijd een transformatie. De landbouwgrond wordt weer natuur. Daarvoor wordt het gebied natter gemaakt door verondieping van een brede sloot. Water verlaat straks minder gemakkelijk het landgoed. Maar de werkzaamheden blijven niet beperkt tot ’t Waarrecht. De komende twee jaar vinden er in het hele Buurserzand en Horsterveen maatregelen plaats om de bijzondere natuur te beschermen.

Kwetsbare natuur behouden

De Haaksbergse natuurgebieden hebben flink te lijden onder verdroging, verzuring en stikstof. Om de kwetsbare natuur te behouden worden onder meer sloten gedempt of minder diep gemaakt en wordt van bepaalde percelen de bovenste grondlaag verwijderd. Dat moet ervoor zorgen dat het Buurserzand de heide, vennen en jeneverbesstruwelen behoudt en het Haaksbergerveen het hoogveen.

Met respect

De gemeente en provincie Overijssel werken samen met partners Natuurmonumenten (als eigenaar van het Buurserzand), waterschappen, LTO en grondeigenaren aan het versterken van de natuur. Daar zijn jaren aan intensieve voorbereidingen aan vooraf gegaan. De uitvoering zal zo’n twee jaar in beslag nemen. Jan-Willem Jannink is blij dat het tot een overeenstemming is gekomen met de agrariërs die zijn grond pachten. Jannink: “Het natuurherstel moet nu eenmaal plaatsvinden. Ik denk dat hier een mooie oplossing is gevonden om de natuur te versterken, maar met respect voor de bedrijfsvoering van landbouwers.”

Informatie

De aannemer probeert hinder of overlast zo veel mogelijk te beperken. Omwonenden zijn of worden via de aannemer op de hoogte gesteld als er sprake is van werkzaamheden in de nabijheid van een woning. Bezoekers aan de natuurgebieden worden via borden ter plekke geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op overijssel.nl/BuurserzandHaaksbergerveen. Voor vragen, klachten of meldingen kan men terecht bij omgevingsmanager Gerko Hopster via 06 – 42 40 66 66.

Foto: Landgoedeigenaar Jan-Willem Jannink in gesprek met wethouder Jan-Herman Scholten. De bodem van het landbouwperceel op zijn terrein wordt afgeschraapt, zodat planten die het liefst in een voedselarm milieu groeien gestimuleerd worden.