09:05 Haaksbergen - aangepast om 15:16

Terrein voormalige basisschool in beeld voor woningen

Mogelijke sociale huur op plek Theo Scholteschool

Nu staan er nog schoollokalen van de voormalige Theo Scholteschool, over enige tijd misschien wel sociale huurwoningen. De gemeente en woningcorporatie Domijn verkennen namelijk met elkaar de mogelijkheid om maximaal 30 sociale huurwoningen te bouwen aan de Van Brakelstraat. Uit woonbehoefteonderzoek is gebleken dat er in Haaksbergen veel vraag is naar betaalbare koop- en huurwoningen voor kleine huishoudens. Voor het perceel van de oude basisschool hebben de gemeente en Domijn sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen op het oog.

Sinds de zomer van 2019 staat de vroegere basisschool leeg, toen verderop fusieschool De Kameleon in gebruik genomen werd. De druk op de woningmarkt is groot. Met die reden hebben de Twentse gemeenten, de provincie en het Rijk met elkaar afspraken gemaakt in de Woondeal Twente over nieuwbouwwoningen in Twente. Tot en met 2030 moeten er in Twente ruim 14.000 huizen bijgebouwd worden en iedere gemeente levert daaraan een bijdrage. Het plan is om in Haaksbergen 500 woningen extra te hebben in 2030. Het Haaksbergse woningaanbod bestaat voor ongeveer 22 procent uit sociale huur. Dit percentage moet volgens de Woondeal groeien naar 30 procent.

Eigendom
De gemeente en woningcorporatie willen de sociale huurwoningen vanwege de grote vraag graag zo snel als mogelijk laten bouwen. Het perceel aan de Van Brakelstraat is eigendom van de gemeente, waardoor woningbouw vlotter gerealiseerd kan worden dan op plekken die nog eerst aangekocht moeten worden. Bekend is dat het Assink lyceum nieuwe onderwijshuisvesting wenst. Mocht die nieuwe middelbare school in de toekomst aan de Van Brakelstraat gebouwd worden, dan staan de nieuwe woningen de nieuwe school niet in de weg. 

Doelgroepen
De woningen zijn voor verschillende doelgroepen, zoals starters, spoedzoekers en statushouders. Het plan is om het al aanwezige openbaar groen zo veel mogelijk te behouden. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor parkeren, groen en water. Een stedenbouwkundig plan voor de locatie moet nog gemaakt worden. Het plan heeft de nodige impact in de omgeving van de beoogde woningen. De gemeente en woningbouwcorporatie vinden het daarom belangrijk om omwonenden en de wijkraad te betrekken bij de ontwikkelingen. Een eerste gesprek met de wijkraad is geweest en omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd. Wanneer er stedenbouwkundige schetsen gemaakt zijn volgt een bijeenkomst met de buurt. Maar eerst wordt er nu over het plan gesproken tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte op 5 april.