04 jul - 12:55 Haaksbergen - aangepast om 12:59

Uitnodiging: spreekuur Natura 2000 Haaksbergerveen

Bericht van provincie Overijssel

Provincie Overijssel werkt aan herstelplannen voor het Natura 2000-gebied Haaksbergerveen. De provincie begrijpt dat dit vragen kan oproepen bij omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom organiseren zij een maandelijks spreekuur. Het spreekuur vindt plaats op 11 juli en vanaf september elke eerste donderdag van de maand.

Het hoogveen in het Haaksbergerveen is een waardevol ecologisch en hydrologisch systeem. Het is een plek voor unieke planten en dieren. Bovendien helpt hoogveen klimaatverandering tegengaan. Het slaat namelijk, net als bos, CO2 op. Tenminste, als het goed functioneert.

Dreigende uitdroging
Door uitdroging verdwijnt het leefgebied van unieke flora en fauna en komt er veel CO2 vrij. Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het behoud en de verbetering van het hoogveengebied en de bijbehorende biodiversiteit. In samenwerking met partners zoals waterschap, Staatsbosbeheer en LTO voerden specialisten daarom onderzoeken uit naar het hoogveensysteem.

Maatregelen binnen en buiten het gebied
De onderzoeken tonen aan dat ook buiten het Natura 2000-gebied maatregelen nodig zijn. Om de natuur te verbeteren, moeten de gronden in en rond het Haaksbergerveen natter worden. De provincie zoekt naar een pakket maatregelen dat een goede balans biedt tussen natuureffect en impact op de omgeving. In de winter van 2024-2025 verwacht de provincie hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Natura 2000-spreekuur
Heeft u vragen over de Natura 2000-maatregelen en wat deze voor u kunnen betekenen? Provincie Overijssel nodigt u uit voor het Natura 2000-spreekuur, waarbij de omgevingsmanager en mogelijk de projectleider aanwezig zullen zijn. Tijdens dit spreekuur is óók een vertegenwoordiger van het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) aanwezig om vragen over water, natuur en klimaat te beantwoorden. In dit programma zijn de brede opgaven opgenomen voor water, natuur en klimaat waarbij ook aandacht is voor het sociaal-economisch aspect. Doel van deze opgaven is om de kwaliteit van het water en natuur te verbeteren met behoud van een leefbaar platteland.